AVG privacyverklaring

Dutch Ténéré Association vindt het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens en dat deze goed zijn beschermd.  Deze privacyverklaring heeft als doel om duidelijk te maken hoe wij omgaan met persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd. Uiteraard leven wij de regels na die hiervoor gelden, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het zorgvuldig omgaan met uw gegevens houdt het volgende in:

 • Wij vragen niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is voor een goede vervulling van onze doelstellingen ten behoeve van uw lidmaatschap van onze vereniging;
 • Verwerken van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt;
 • Als dit nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming;
 • Aan derden, personen en organisaties, worden geen persoonsgegevens verstrekt, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan ons heeft gegeven;
 • Dat wij uw rechten met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens respecteren, zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit;
 • Onze organisatie, waaronder de technische infrastructuur, is dusdanig ingericht dat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld adresgegevens en bankrekeningnummers. Dutch Ténéré Association verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit strikt noodzakelijk is. In dat geval wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd om die bijzondere persoonsgegevens te mogen verwerken.

Groepen personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt
 • Leden
  Gegevens worden verwerkt ten behoeve van de dienstverlening aan leden (uitnodigingen, informatievoorziening) en administratieve doeleinden, zoals het incasseren van de contributie. Grondslag is de gegeven toestemming om de persoonsgegevens te mogen verwerken.
 • Leveranciers
  Gegevens worden verwerkt om de opdracht te kunnen uitvoeren en administratieve doeleinden. De grondslag is de overeenkomst.
 • Geïnteresseerden / connecties
  Gegevens worden uitsluitend verwerkt om in contact te kunnen treden met hen die interesse hebben in de activiteiten van Dutch Ténéré Association maar geen lid zijn.
Website en beeldmateriaal

Dutch Ténéré Association plaatst beeldmateriaal (bijvoorbeeld in de vorm van foto’s en video opnames) op de website en in het jaarboek. Het is mogelijk dat er leden en eventueel niet-leden herkenbaar zijn op deze foto’s. Deze foto’s zijn alleen voor leden zichtbaar wanneer er met een account is ingelogd op de website. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit schriftelijk melden bij het bestuur.

Op het forum zijn leden zichtbaar met hun zelf toegevoegde profielfoto. Wanneer een lid zich uitschrijft, wordt de foto en naam onherkenbaar gemaakt. De geplaatste tekst of berichten op het forum blijft echter staan.

Verstrekken van gegevens aan derden

Ons uitgangspunt is dat wij geen persoonsgegevens aan derden verstrekken tenzij dit noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor deze aan ons zijn verstrekt. Derden aan wie wij gegevens doorgeven zijn:

 • De instantie die zorgdraagt voor onze website en database

Met de externe partijen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst heeft als doel de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijnen

Dutch Ténéré Association bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De beveiliging van uw gegevens

Dutch Ténéré Association doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen zodat voorkomen wordt dat uw gegevens onjuist worden gebruikt. De maatregelen die wij hebben genomen zijn onder meer:

 • Alle personen die namens Dutch Ténéré Association toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Alle (ICT) systemen worden voorzien van toegangsbeveiliging;
 • Alle bestuurders en medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en hebben indien noodzakelijk een geheimhoudingsverklaring getekend;
 • Genomen maatregelen worden periodiek getest en geëvalueerd.
Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door ons op je computer zijn ingesteld en waarmee wij bepaalde functionaliteit op onze site kunnen bieden, zoals het kunnen inloggen of bepaalde voorkeuren kunnen onthouden.

Uw rechten

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of onze verwerkers. Tenslotte kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegeven over te dragen aan uzelf dan wel aan een andere, door u aangewezen, partij (dataportabiliteit).

Eerdere toestemming die u heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken kunt u altijd intrekken op het door u gewenste moment. Wij vragen u om dit schriftelijk dan wel per e-mail, via het contactformulier op de website, te doen.

Klachten

Dutch Ténéré Association vindt het vervelend als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Als u een klacht heeft, verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk aan het bestuur te melden. Dit kan via het contactformulier op de website. Wij nemen direct met u contact op om uw klacht te bespreken en samen een oplossing te vinden. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, heeft u de gelegenheid om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen of opmerkingen?

Het kan zijn dat u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid. Als dit het geval is, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website.

V1 022019